Liên hệ: 8:00AM - 8:00PM

1900969610

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Người dùng (sau đây gọi riêng là “Người Dùng”, và gọi chung là “Những Người Dùng”) website https://robocash.vn  (sau đây gọi là “Website”) (sau đây gọi là “Robocash”) được trang bị các công cụ kỹ thuật phù hợp, trước khi chủ động hoàn chỉnh Dữ Liệu Người Dùng, để Người Dùng có thể truy cập Chính Sách Bảo Mật này và các thông tin liên quan khác về Bảo Vệ Dữ Liệu Người Dùng.


Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả Những Người Dùng Website đề cập bên trên và bất cứ người nào nộp hồ sơ vay tại đối tác cho vay (“Đối Tác Cho Vay”) thông qua Website, vì thế Người Dùng được khuyến cáo nên truy cập định kỳ để cập nhật những chính sách đang áp dụng.


Người Dùng được khuyến cáo nên đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này bởi vì khi sử dụng Website này có nghĩa là Người Dùng chấp nhận cách xử lý Dữ Liệu Người Dùng của Website.


I. Điều Khoản Chung


1. Chính Sách Bảo Mật này sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ Dữ Liệu Người Dùng tiếp nhận bởi Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay thông qua cá nhân nắm giữ Dữ Liệu Người Dùng tại thời điểm sử dụng hoặc nỗ lực sử dụng dịch vụ của Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay, bao gồm các khoản vay theo hợp đồng.


2. Người Dùng chấp nhận Chính Sách Bảo Mật này thông qua việc sử dụng Website và thể hiện sự đồng ý về việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chuyển giao Dữ Liệu Người Dùng theo dạng thức quy định bởi luật pháp hiện hành của Việt Nam và Chính Sách Bảo Mật này.


3. Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là tôn trọng quyền của Người Dùng đối với chủ sở hữu Dữ Liệu Người Dùng liên quan đến thu thập và xử lý Dữ Liệu này bởi Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay.


II. Dữ Liệu Người Dùng 


1. Dữ Liệu Người Dùng được thu thập qua một số nguồn như sau:


1.1. từ việc đăng ký trên Website;


1.2. từ việc hoàn tất đơn xin vay trực tuyến;


1.3. qua thông tin liên lạc với nhân viên Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay;


1.4. từ nguồn báo cáo và dữ liệu tín dụng; và


1.5. từ việc định vị thông qua Website.


2. Dữ Liệu Người Dùng bao gồm Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Không Thuộc Cá Nhân:


2.1. Thông Tin Cá Nhân là bất cứ thông tin nào qua đó có thể nhận dạng được Người Dùng một cách hợp lý và trực tiếp, hoặc khi kết hợp với những thông tin khác sẽ trực tiếp nhận dạng đúng cá nhân đó, cụ thể như tên gọi, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại/số điện thoại di động, địa chỉ email, bằng chứng nhận dạng… Nó cũng bao gồm các thông tin về:


2.1.1. các dữ liệu giúp Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay đánh giá mức tín nhiệm của Người Dùng, như chi tiết về vợ/chồng, tình hình tài chính, công việc kinh doanh và các dữ liệu khác khi cần dùng;


2.1.2. vị trí thiết bị của Người Dùng, có thể là máy tính để bàn, máy tính xách tay, hoặc các thiết bị di động dùng để truy cập vào Website; và


2.1.3. trải nghiệm định vị Người Dùng khi truy cập vào Website để xem các hoạt động trên Website, các trang đã từng truy cập, và chuỗi các hoạt động này.


2.2. Thông Tin Không Thuộc Cá Nhân là bất cứ thông tin nào không dùng để nhận dạng cá nhân Người Dùng, và bao gồm dữ liệu thống kê và phân tích, và các báo cáo ẩn danh và báo cáo tổng hợp.


2.3. Người Dùng cũng có thể được yêu cầu phải cập nhật Thông Tin Cá Nhân theo từng thời điểm. Nếu Người Dùng không cung cấp Thông Tin Cá Nhân theo yêu cầu, Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay có thể sẽ không cung cấp cho Người Dùng các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu và những chính sách sản phẩm hiện hành. Người Dùng cũng sẽ không được tham gia các sự kiện, chương trình khuyến mãi và các hoạt động khác của Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay.


2.4. Tùy thuộc vào thiết bị hoặc cài đặt trình duyệt internet của Người Dùng, khi Người Dùng truy cập Website và kết nối điện tử với Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay, Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay có thể sử dụng cookies, web beacons, tập tin văn bản dữ liệu nhỏ hoặc công nghệ tương tự để nhận dạng thiết bị Người Dùng và ghi lại sở thích của Người Dùng, với sự chấp thuận của Người Dùng.


2.5. Người Dùng có trách nhiệm thông báo Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã cung cấp, để thông tin luôn được cập nhật và tránh sai sót.


III. Tuân Thủ Quy Định Về Phòng, Chống Rửa Tiền


1. Quy Định Về Phòng, Chống Rửa Tiền (sau đây gọi là “AMLA”), và những sửa đổi, yêu cầu chúng tôi thu thập, xác minh và ghi lại thông tin nhận dạng từng người nộp hồ sơ vay.


2. Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay sẽ yêu cầu cung cấp họ và tên; ngày sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số CMND hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại và các thông tin khác của Người Dùng giúp cho Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay nhận dạng được Người Dùng.


3. Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay cũng có thể yêu cầu xem giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc những tài liệu nhận dạng phù hợp khác có gắn hình và chữ ký của Người Dùng để phù hợp với AMLA và các quy định hiện hành.


IV. Xử Lý Dữ Liệu Người Dùng


1. Không bị hạn chế, Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay có thể xử lý Dữ Liệu Người Dùng, trong nhiều dữ liệu khác, phục vụ những mục đích sau:


1.1. Kiểm tra nhận dạng Người Dùng;


1.2. Quản lý các dịch vụ cung cấp bởi Website, như xử lý hồ sơ vay hoặc quyết định cho vay, trong số những việc khác;


1.3. Đánh giá mức tín nhiệm của Người Dùng thông qua nhà cung cấp và tổ chức báo cáo tín dụng khác;


1.4. Liên lạc với Người Dùng;


1.5. Chuyển khoản số tiền vay;


1.6. Quản lý và thu hồi nợ tồn đọng; 


1.7. Cập nhật thông tin liên quan đến khoản vay đã được cấp;


1.8. Tăng cường trải nghiệm của Người Dùng và cải thiện, phát triển và định hướng các sản phẩm đa dạng nhằm đáp ứng sở thích và nhu cầu của khách hàng;


1.9. Gửi thông tin thương mại về sản phẩm và dịch vụ;


1.10. Cải thiện dịch vụ và nội dung của dịch vụ thông qua phân tích thống kê và nghiên cứu thị trường;


1.11. Tuân thủ bất cứ sự an toàn, an ninh, dịch vụ công cộng hoặc yêu cầu và quy trình pháp lý nào; 


1.12. Xử lý thông tin cho mục đích thống kê, phân tích và nghiên cứu; và


1.13. Bất kỳ mục đích nào khác ghi rõ trong Mẫu Đơn Đề Nghị Vay và/hoặc Điều Kiện Chung cũng như trong Giấy Hẹn Trả Nợ / Giấy Khai Trình.


2. Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay sử dụng Thông Tin Cá Nhân Người Dùng đến một chừng mực cần thiết phù hợp với yêu cầu của luật pháp và quy trình pháp lý, như phán quyết của tòa án; tuân thủ trách nhiệm pháp lý; hoặc ngăn ngừa tổn hại an ninh, an toàn và trật tự công cộng.


3. Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay sử dụng Thông Tin Không Thuộc Cá Nhân của Người Dùng cho mục đích thống kê, phân tích và nghiên cứu để làm báo cáo không đề tên và báo cáo tổng hợp.


4. Người Dùng chấp nhận rằng Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay sẽ lưu trữ dữ liệu được cung cấp ngay cả khi hồ sơ vay không được chấp thuận, để đảm bảo tuân thủ với trách nhiệm pháp lý và tránh trùng lắp khi xử lý hồ sơ vay mới.


5. Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay thuê hoặc ký hợp đồng xử lý Dữ Liệu Người Dùng với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các đối tác sau: bên bán, bên cung cấp dịch vụ, đối tác hoặc tổng đài viễn thông khác, để thực hiện bất kỳ mục đích nào nêu trên. Các đối tác này chỉ được phép sử dụng Dữ Liệu Người Dùng theo mục đích đã giao kết. Các đối tác này chỉ được truy cập Dữ Liệu Người Dùng trong một thời gian hạn chế như đã giao kết nhằm đảm bảo an toàn về kỹ thuật và hạn chế họ sử dụng những thông tin này. Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay yêu cầu các đối tác bảo vệ Dữ Liệu Người Dùng phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.


V. Liên Kết của Bên Thứ Ba và Công Ty / Tổ Chức Khác


1. Liên kết đến các website khác (ví dụ: liên kết của bên thứ ba) có thể hiện diện với chính sách bảo mật riêng của nó và khi nhấp chuột lên các liên kết này thì được hiểu là chấp nhận chính sách bảo mật đó. Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho các liên kết của bên thứ ba hiện diện trên Website. Trách nhiệm của Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay liên quan đến Dữ Liệu Người Dùng chỉ giới hạn phù hợp trong phạm vi Website.


2. Chính Sách Bảo Mật này không điều chỉnh hoạt động phân tích dữ liệu của các công ty và tổ chức khác đang thực hiện quảng cáo cho dịch vụ của Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay.


VI. Bản Quyền và Thương Hiệu


Robocash là chủ sở hữu duy nhất của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Website này. Những người truy cập vào Website này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự chấp thuận trước của Robocash bằng văn bản. Robocash cấp li-xăng cho Công ty TNHH Chuồn Chuồn được quyền sử dụng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm/dịch vụ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam để xây dựng, phát triển, khai thác và sử dụng Website này.


Robocash có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong Website và Chính Sách Bảo Mật này mà không cần phải thông báo trước.


VII. Liên Hệ


Trường hợp quan tâm đến dữ liệu cá nhân Người Dùng, vui lòng liên lạc với Nhân Viên Bảo Mật Dữ Liệu có trách nhiệm của Robocash, chi tiết như sau:


Email: [email protected]
Điện thoại: 1900969610
Địa chỉ: Lầu 5, 51-51B-53 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE


PHẦN I. TỔNG QUÁT


Người sử dụng website và các dịch vụ trên Website Robocash (“Khách Hàng”) được khuyến cáo phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản ghi rõ trong Điều Khoản Sử Dụng Website, áp dụng cho người sử dụng các dịch vụ của Robocash như bên dưới (“Điều Khoản Sử Dụng”):


1. Khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Website Robocash cũng như các website liên kết (ở bất kỳ nơi nào trong Website Robocash), Bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản Sử Dụng này của chúng tôi. Khi đồng ý cung cấp thông tin cho Robocash, nghĩa là Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cũng như cho phép Robocash cùng các đối tác (cá nhân hoặc tổ chức) sử dụng các thông tin đó để giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ và/hoặc của Robocash, thông qua các phương tiện gặp gỡ trực tiếp hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư từ...). Các đối tác của Robocash có thể là các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, ngân hàng, pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử... do Robocash chỉ định tùy từng thời điểm.


2. Bằng việc truy cập website, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận họ thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Robocash và/hoặc các đối tác của Robocash theo các quy định của Robocash, đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


3. Robocash có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của website, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng website này vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Những chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên tất cả các Website Robocash, các website con, website liên kết... Mọi dịch vụ, sản phẩm đang được Bạn sử dụng thông qua website sẽ tuân thủ các cập nhật thay đổi đó.


4. Robocash cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến các sản phẩm tài chính cho Khách Hàng đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy, Robocash không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi trên.


5. Khi Bạn điền vào biểu mẫu và gửi đề nghị, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua hệ thống Robocash, Bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ giao dịch giữa Bạn và Robocash/đối tác của Robocash. Theo đó, Robocash và các đối tác có thể gửi thông tin của Bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Bạn và Bạn cũng chấp nhận Robocash và các đối tác của Robocash có thể liên lạc với Bạn bằng cách sử dụng thông tin Bạn đã cung cấp qua hệ thống dịch vụ của Robocash. Vào bất cứ lúc nào, Bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin liên lạc từ Robocash, Bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của Robocash để nêu yêu cầu của mình, hoặc thực hiện theo chỉ dẫn trong liên kết này nếu Bạn muốn ngừng nhận Bản tin điện tử từ chúng tôi.


6. Khi Bạn gửi và lưu thông tin của mình trên hệ thống Robocash, Bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi tin nhắn, email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Bạn về các vấn đề liên quan đến yêu cầu của Bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Robocash, Bạn đang cam kết rằng tất cả các thông tin Bạn đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.


7. Robocash không đảm bảo rằng website và bất kỳ sản phẩm, dịch vụ do Robocash cung cấp sẽ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng việc vận hành website này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và tài liệu trên website này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng tại thời điểm Khách Hàng truy cập website không có bất cứ sự bảo đảm nào, dưới bất kỳ hình thức nào, về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên website này.


PHẦN II. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG


Bằng việc chọn “đã đọc và đồng ý” với “Điều Khoản Sử Dụng” này cùng với việc xác thực Mã OTP hợp lệ được gửi đến số điện thoại đăng ký của Khách Hàng, Khách hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Khách Hàng đã thực hiện yêu cầu ký kết các Hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do Robocash và/hoặc các đối tác của Robocash cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ tư vấn tài chính cho khoản vay cầm cố của Robocash và dịch vụ cho vay cầm cố của Đối Tác Cho Vay) (“Đề Nghị Dịch Vụ”) và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản sau:


1. Các Hợp đồng giữa Khách Hàng và các bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn Robocash và/hoặc các đối tác khác của Robocash) theo các điều khoản và điều kiện Hợp đồng cụ thể ở Phần III bên dưới  được ký kết hợp lệ kể từ thời điểm Robocash và/hoặc các đối tác tương ứng theo các Hợp đồng đồng ý Đề Nghị Dịch Vụ của Khách Hàng bằng việc gửi Thông Báo (như được định nghĩa tại Khoản 4 bên dưới) qua tin nhắn đến số điện thoại và/hoặc email đăng ký của Khách Hàng để xác nhận Đề Nghị Dịch Vụ đã được chấp nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Phần II này. Khoản vay cầm cố sẽ được giải ngân cho Khách Hàng sau khi Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay của Robocash xác nhận chấp nhận Đề Nghị Dịch Vụ theo cách thức nêu trên. Bằng việc giao kết các Hợp đồng theo quy định tại Khoản này, Khách hàng theo đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, chịu sự ràng buộc pháp lý đối với các Hợp đồng cũng như tất cả các nội dung, hình thức thể hiện trong các văn bản được Robocash và/hoặc đối tác Robocash gửi cho Khách Hàng thông qua Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch.


2. Khách Hàng có quyền từ chối nhận khoản vay cầm cố và các dịch vụ nêu tại Khoản 1 bên trên theo cách thức sau: (i) trong vòng một (1) ngày kể từ ngày nhận được bất kỳ Thông Báo nào, Khách Hàng gọi điện thoại cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng yêu cầu từ chối việc ký kết các Hợp đồng hoặc thực hiện như các bước theo hướng dẫn gửi qua email cho Khách Hàng như nêu tại Khoản 1 bên trên;   (ii) Khách Hàng tiến hành hoàn trả lại khoản vay đã được giải ngân cho Khách Hàng (nếu có) vào tài khoản ngân hàng của Đối Tác Cho Vay trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ ngày được giải ngân. Bất kể vì lý do gì, nếu quá thời hạn quy định nêu trên mà Khách Hàng không thực hiện các bước từ chối như quy định tại Khoản này thì các Hợp đồng xem như được ký kết và có hiệu lực và Khách Hàng không có quyền từ chối hay hủy bỏ các Hợp đồng nữa.


3. Việc hủy bỏ/khước từ việc giao kết bất kỳ Hợp đồng nào tại Phần III này đều được xem là hủy bỏ/khước từ các Hợp đồng còn lại và theo đó, các Hợp đồng đều không phát sinh hiệu lực.


4. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, “Thông Báo” có nghĩa là các thông báo/chấp thuận/xác nhận hợp lệ của Robocash và/hoặc đối tác của Robocash gửi cho Khách Hàng về các nội dung nhất định được tham chiếu theo Điều Khoản Sử Dụng này, được thực hiện qua hình thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn “Robocash” (hoặc tên gọi khác theo quyết định của Robocash theo từng thời điểm) và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số 1900969610 (hoặc số điện thoại khác có thể được Robocash thay đổi theo từng thời điểm và được cập nhật trên Website https://robocash.vn, và/hoặc website khác do Robocash chỉ định theo từng thời điểm) (“Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”) đến số điện thoại di động của Khách Hàng (“Điện Thoại Đăng Ký”) và/hoặc gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng được đăng ký tại Website Robocash (“Email Đăng Ký”) và/hoặc bằng hình thức khác mà Robocash cho là phù hợp.


5. Khách Hàng xác nhận chính thức đăng ký phương thức giao dịch để nhận/gửi văn bản liên quan đến việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch có liên quan với Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Robocash, bao gồm nhưng không giới hạn, các hình thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email… (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) phù hợp với các thông tin do Khách Hàng cung cấp.


6. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Robocash cho Khách Hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách Hàng. Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Robocash sẽ gửi Mã OTP qua tin nhắn SMS (“OTP SMS”) đến số điện thoại di động Khách Hàng đã đăng ký với Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Robocash. Khách Hàng miễn trừ cho Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Robocash mọi thiệt hại xảy ra nếu Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Robocash sử dụng Mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra.


7. Theo đó, bất kỳ Thông Báo hoặc bất kỳ thông báo nào do Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash gửi tới Khách Hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch có liên quan với Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được xem là đã gửi cho Khách Hàng kể từ thời điểm cuộc điện thoại/ tin nhắn/ thư điện tử của Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash được tiếp nhận bởi/gửi cho Khách Hàng và Khách Hàng không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.


8. Bằng việc lựa chọn phương thức giao dịch này, Khách Hàng xác nhận: (i) Tất cả thông tin cung cấp cho Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash là đúng sự thật, chính xác trên mọi phương diện và không có thông tin nào được che giấu hoặc làm sai lệch. Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi, tính riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch  phù hợp với thông tin Khách Hàng cung cấp để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng với Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash; (ii) Tất cả các văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng với Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash được Khách Hàng nhận/gửi đến Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với các thông tin Khách Hàng cung cấp có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này; (iii) Cam kết ràng buộc vô điều kiện đối với nghĩa vụ theo Hợp đồng ký kết với Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác Robocash trong trường hợp Đối Tác Cho Vay đã giải ngân cho Khách Hàng theo các hình thức đã thỏa thuận tại Hợp đồng với Đối Tác Cho Vay; (iv) Cung cấp bản gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng với Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash mà Khách Hàng đã ký kết hợp lệ cho Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash khi được yêu cầu. Nếu có khác biệt giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash đã nhận trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Robocash đã nhận được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải xúc tiến các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu.


PHẦN III. CÁC HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VÀ BIỂU LÃI SUẤT, PHÍ


Các điều khoản và điều kiện của các Hợp đồng và Biểu lãi suất, phí bên dưới chỉ có giá trị tham khảo và có thể được thay đổi, sửa đổi, thay thế… bởi Robocash và/hoặc Đối Tác Cho Vay của Robocash và/hoặc các đối tác của Robocash theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, điều khoản và điều kiện và Biểu lãi suất, phí của Hợp đồng được gửi qua Số Điện Thoại Đăng Ký và/hoặc vào Email Đăng Ký của Khách Hàng theo Thông Báo là bản cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc.


1. Hợp đồng (vay) cầm cố tài sản.


2. Hợp đồng gửi giữ tài sản.


3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ.


4. Biểu phí của Robocash.


5. Biểu lãi suất/phí của đối tác của Robocash.


PHẦN IV. DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHO KHOẢN VAY CẦM CỐ


Robocash cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ tư vấn tài chính đối với các khoản vay cầm cố do đối tác của Robocash (Công ty TNHH Chuồn Chuồn) cung cấp. Bằng việc thực hiện đăng ký vay trên Website Robocash, Khách Hàng đang đưa ra và thực hiện yêu cầu được sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính do Robocash cung cấp và yêu cầu được cấp khoản vay do các đối tác của Robocash cung cấp, tùy vào các quy định sau:


1. Robocash là nền tảng tiếp thị tạo ra các đầu mối khách hàng có nhu cầu được cấp vốn. Robocash không phải là đối tác cho vay, không ra quyết định cấp vốn, nên không có cam kết cho vay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Dịch vụ của Robocash là tư vấn đặc tính sản phẩm vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay… cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại hệ thống dịch vụ Robocash. Theo đó, Khách Hàng không phải thanh toán phí dịch vụ tư vấn tài chính cho Robocash khi Khách Hàng không tiến hành khoản vay thành công với Đối Tác Cho Vay, và phí tư vấn sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được ký kết giữa Khách Hàng và Robocash.


2. Khi gửi đề nghị vay vốn, Bạn cho phép Robocash và các Đối Tác Cho Vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin Bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, Bạn cho phép Đối Tác Cho Vay xác minh tình trạng việc làm của Bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Bạn đã hoặc đang làm việc. Trong mọi trường hợp, Đối Tác Cho Vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin nhân thân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng... mà Bạn đã cung cấp.


3. Bất kỳ đề nghị vay vốn Bạn gửi tới Robocash, trực tiếp tại văn phòng hay điền đơn trực tuyến, đều không phải là một bản đề nghị cho vay dành cho một ngân hàng, hoặc công ty tài chính, hoặc Đối Tác Cho Vay. Thay vào đó, đó là một thao tác thu thập thông tin nhu cầu vay vốn, để từ đó, Robocash có thể hỗ trợ kết nối Khách Hàng đến với khoản vay và Đối Tác Cho Vay phù hợp. Sau đó, Bạn có thể phải cung cấp thêm một số thông tin giấy tờ cho Đối Tác Cho Vay để hoàn thiện hồ sơ vay.


4. Việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ Đăng Ký Vay trên Website Robocash không tạo thành việc ký kết Hợp đồng với Robocash hay Đối Tác Cho Vay cho đến khi hoàn tất toàn bộ quy trình theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch. Khoản vay được cấp sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của Đối Tác Cho Vay đối với đề nghị của Khách Hàng. Trong thời gian thẩm định khoản vay, Đối Tác Cho Vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho Bạn vay tiền hoặc cho Bạn vay một số tiền khác số tiền Bạn đề nghị.


5. Robocash không phải là đại diện của Bạn, do vậy, Bạn nên dựa vào phán đoán và đánh giá của riêng Bạn trong việc quyết định chọn ra sản phẩm cho vay phù hợp với điều kiện cá nhân của mình. Đối Tác Cho Vay và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các sản phẩm/dịch vụ đã cung cấp cho Bạn. Robocash không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc Bạn sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó.


6. Các thông tin Bạn cung cấp cho Robocash là các thông tin sơ bộ để chúng tôi tìm ra các chương trình cho vay phù hợp với Bạn nhất. Những thông tin này không tạo thành nên một bản tạm duyệt vay vốn, quyết định cho vay hoặc khoản cho vay (hoặc bất kỳ việc tương tự nào khác). Robocash không đảm bảo Bạn sẽ chắc chắn vay vốn thành công tại bất kỳ Đối Tác Cho Vay nào. Quy trình và tiêu chuẩn duyệt vay vốn là do Đối Tác Cho Vay quy định.


Tương tự, Robocash không đảm bảo rằng các mức lãi suất và điều khoản cho vay do Đối Tác Cho Vay cung cấp là tốt nhất trên thị trường. Các bản chào cho vay, các quyết định tạm thời của Đối Tác Cho Vay có thể được thay đổi theo thời gian do các diễn biến của thị trường. Lãi suất và biểu phí do Đối Tác Cho Vay cung cấp có thể lên hay xuống tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ tín dụng của Bạn như tài sản đảm bảo, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ suất nợ trên thu nhập, số tiền đề nghị vay... Để thực hiện dịch vụ của mình, Robocash và Đối Tác Cho Vay có thể yêu cầu Bạn và người đồng vay cung cấp tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân khác để chuẩn bị hồ sơ vay và hồ sơ liên quan cho Bạn.


7. Khách Hàng đồng ý và cho phép Robocash và chủ sở hữu/chủ sử dụng website này chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ thông tin nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng Ký Vay trên Website Robocash và/hoặc vấn đề liên quan đến các Hợp đồng tại bất cứ thời điểm nào mà Robocash, theo quyết định riêng của mình, cho là đúng đắn và cần thiết mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng. Khách Hàng, theo đây, đồng ý rằng những thông tin nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi Robocash, đối tác của Robocash và công ty mẹ, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của Robocash (cả trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà Robocash thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa.


8. Về phía Đối Tác Cho Vay, trước khi giải ngân vốn vay, Bạn có thể sẽ phải trả một số chi phí cho Đối Tác Cho Vay liên quan đến khoản vay như phí phê duyệt hồ sơ vay, phí giải ngân, phí dịch vụ, các phí liên quan đến tài sản đảm bảo (nếu có)... Tất cả các chi phí này là do Đối Tác Cho Vay quy định.


PHẦN V. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Robocash tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính Sách Bảo Mật trên Website Robocash để hiểu rõ hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Bạn.